Menu Close
sahiti-pudota

కుమారి శతకము

కం. చెప్పెడి బుద్ధులలోపల
దప్పకు మొకటైన సర్వదర్మములందున్
మెప్పొంది ఇహపరంబులఁ
దప్పింతయు లేక మెలఁగ దగును కుమారీ.
తాత్పర్యము: నేను చెప్పే నీతులను జవదాటక సర్వ ధర్మములందు మెప్పును పొంది, ఇహపరములందు తప్పులేకుండ జీవించి సుఖములను పొందవలెను.
కం. మఱదండ్రు వదినె లత్తలు
మఱఁదులు బావలు కొమాళ్ళు పెద్దలు రా
నుఱవడిఁ బీటలు మంచము
లురుగులు దిగుచుండవలయు నమ్ము కుమారీ.
తాత్పర్యము: అత్తమామలు, మరదులు, బావలు, వదినలు, మరదళ్ళు, పెద్దవారు వచ్చినపుడు పీటలు, మంచములు అరుగుల మీద కూర్చున్నచో త్వరపడి దిగవలయును.
కం. తన బావల పిల్లలయెడఁ
దన మఱఁదుల పిల్లలందు దన పిల్లలకం
టెను మక్కువ యుండవలెన్
వనితల కటులైన వన్నె వచ్చు కుమారీ.
తాత్పర్యము: తన బావగారి బిడ్డలయందు, తన మరిది పిల్లల యందు, తనకన్న బిడ్డలకంటే ఎక్కువ ప్రేమ కలిగి ఉండిన స్త్రీ అధిక కీర్తివంతురాలై విరాజిల్లును.
కం. జపములు గంగాయాత్రలు
తపములు నోములు దానధర్మంబులు పు
ణ్యపురాణములు పతి భక్తికి
నుపమింపను సాటిరాక యుండు కుమారీ.
తాత్పర్యము: జపతపాలు, తీర్థయాత్రలు, నోములు, దాన ధర్మములు, పురాణములు మొదలగు పుణ్య కార్యాలేవీ పతి భక్తికి సాటి రావు కుమారీ.
కం. పోకిళ్ళు పోక పొందిక
నాకులలోఁబిందెరీతి నడఁకువగా నెం
తో కలసిమెలసి యుండిన
లోకములోపలును దా వెలుంగుఁ గుమారీ.
తాత్పర్యము: అధిక ప్రసంగములు చేయక, ఆకు చాటు పిందె వలె అణుకువతో మెలగవలెను. అందరితోనూ వినయ విధేయతలతో కలిసియుండు స్త్రీ లోకము నందు పేరు పొందును.
Posted in May 2019, సాహిత్యం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *